Disclaimer

01.

 

Privacy Policy

DesignMaker.be respecteert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hecht daar groot belang aan. Bovendien leeft DesignMaker.be de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegevens na, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

01.

 

Privacy Policy

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dat deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en ze respecteren
   

Wij hopen dat het hier uiteengezette beleid u een beter beeld zal geven van de soort informatie die DesignMaker.be kan verzamelen, van de manier waarop DesignMaker.be deze gebruikt en beveiligt en van de bedrijven waaraan DesignMaker.be deze informatie eventueel doorgeeft

 

02.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DesignMaker.be verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere communicatie;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen of het beantwoorden van verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Via zijn websites verzamelt DesignMaker.be slechts die persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u ons zelf bezorgt (bijvoorbeeld door een overeenkomst, contactopname, registratie, inschrijving of enquête). Wilt u ons bepaalde informatie niet doorgeven, dan hoeft u dat ook niet te doen. Het is mogelijk dat we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en die met onze dochterbedrijven wereldwijd delen om een beter inzicht te verwerven in uw behoeften en om na te gaan hoe we onze diensten kunnen verbeteren. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als u ons daar toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

03.

 

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke identificeerbare informatie

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld het gebruikte type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam voordat u naar onze site ging, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina’s). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en delen met onze filialen wereldwijd om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

04.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie als cookie op uw computer plaatsen zodat wij u bij uw volgende bezoek automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen u en ons op heel wat manieren helpen. Zo kunnen ze ons bij voorbeeld in staat stellen een website aan te passen zodat deze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst u niet herkend te worden, dan moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat cookies worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een cookie wordt opgeslagen. Onze website blijft in ieder geval ook beschikbaar zonder cookies.

 

05.

 

Bewaartermijnen

DesignMaker.be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

06.

 

Beveiliging van de gegevens

 • iedereen die namens DesignMaker.be van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 
 

07.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. U kunt steeds de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, inkijken, laten verbeteren en verwijderen door een e-mail te sturen naar info@designmaker.be met vermelding van de eerder bezorgde gegevens en de gewenste verbetering of verwijdering of door te schrijven naar DesignMaker.be, t.a.v. Jannick De Turck, Varingstraat 2a, BE-9506 GERAARDSBERGEN.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

08.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

09.

 

Wijziging privacyverklaring

DesignMaker.be kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan op onze website.

 

10.

 

Link naar andere websites

De website van DesignMaker.be kan links bevatten naar andere websites. DesignMaker.be is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van deze websites.

 

Laatste Update: 12/01/2023
Versie: 1.00

Bel ons